baner
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni

Na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 w związku z 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233)
DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI
podaje do publicznej wiadomości informację

o zakończeniu prowadzonego postępowania i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, 2A i nr 5 (dz. nr 3/105 obr. 3 m. Barczewo, gm. Barczewo, pow. olsztyński) oraz odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody rurociągiem dn200 mm do ziemi (nieużytek gruntowy) oraz w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 kwietnia 2012 r, znak: GŚ-III6341.9.2012.WD.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie w terminie 14 dni od chwili zapoznania.

Z treścią decyzji można zapoznać w siedzibie Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn, pok. 301, w godz. od 800 do 1600 w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Historia zmian: