Jesteś tutaj: BipRODO
RODO

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż od dnia
25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Barczewo Pani/Pana danych osobowych.

Informujemy, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (zwany dalej Spółką) z siedzibą pod adresem: ul. Obrońców Warszawy 5,11-010 Barczewo, dane kontaktowe: nr tel. 89 514 8513, adres email: zwik.barczewo@gmail.com
  Kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:Inspektor ochrony danych
  e-mail: marcin.konieczny@gptogatus.pl
  kom. +48 533 327 046
 2. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:a) realizacji zawartej ze Spółką umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;b) zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy – na podstawie art. 6 1 lit. a) Rozporządzenia;c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i realizacją zawartych umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;d) dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzeniae) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;f) podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, w tym celu m.in. sprawdzenia tytułu do korzystania z nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;g) świadczenia usług dodatkowych – art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia;h) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
 3. Z uwagi na przetwarzanie danych przez Spółkę w celach określonych w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:a) Urząd Miasta Barczewo;b) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;c) biura informacji gospodarczej, rejestr dłużników;d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wyma¬ganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;b) w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi;c) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji z lit. a);d) w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę;e) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach:a) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;b) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;c) prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia;d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia;e) prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia;f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.

        W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

        W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

        W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy lub zlecenia usługi Spółce.

        W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana ze Spółką umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadkach dokonywania oceny przyporządkowania do grupy taryfowej, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-010 Barczewo ul. Obrońców Warszawy 5
tel. 89 514 85 13 lub 89 514 85 26 e-mail:zwik.barczewo@gmail.com

Historia zmian: