baner
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 26.04.2022 r. 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 26.04.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.1.2022.UK o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące: pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Barczewko, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) do rowu B-1 oraz o umorzeniu jako bezprzedmiotowe postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Olsztyńskiego znak: GŚ-III.6341.8.2012.WD z dnia 10 kwietnia 2012 r.,

Historia zmian: