baner
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 24.05.2022 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 24.05.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.17.2022.RS  o przedłużeniu prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, 2A i nr 5 (dz. nr 3/105 obr. 3 m. Barczewo, gm. Barczewo, pow. olsztyński) oraz odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody rurociągiem dn200 mm do ziemi (nieużytek gruntowy) oraz w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Olsztyńskiego znak: GŚ-III6341.9.2012.WD z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Historia zmian: